KODEKS ANTYKORUPCYJNY  Grupy MARAT

1  PREAMBUŁA

Grupa MARAT dba o swój wizerunek, renomę oraz zaufania partnerów biznesowych, Klientów oraz Kontrahentów – aby postępowanie było w każdej sytuacji sprawiedliwe i uczciwe – naturalną konsekwencją jest przyjęcie przez Grupę MARAT zera tolerancji dla działań korupcyjnych we wszystkich aspektach jej działalności.

W celu wdrożenia wyżej wymienionego postępowania Grupa MARAT podjęła decyzję o wprowadzeniu przedmiotowej Polityki Antykorupcyjnej.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników Grupy oraz wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek usługi w imieniu lub na rzecz Spółki. Nadto, Spółka wymaga przestrzegania standardów zachowania wyznaczonych ramami niniejszej Polityki od wszystkich swoich Klientów, Kontrahentów, partnerów biznesowych oraz podmiotów z nią współpracujących. Zapobieganie, zgłaszanie, wykrywanie oraz zwalczanie przypadków przekupstwa i korupcji jest obowiązkiem Grupy oraz jej pracowników.

Łapówkarstwo i korupcja są zawsze  i pod każdą postacią zabronione, niezależne od tego czy są to działania bezpośrednie lub pośrednie, zarówno wewnątrz Grupy jak i w relacjach zewnętrznych z jej interesariuszami, Klientami lub Kontrahentami. Nie istnieją bowiem okoliczności włączające stosowanie przez Grupę MARAT polityki zera tolerancji dla korupcji oraz wymaganie jej przestrzegania przez podmioty trzecie. Grupa prowadzi bowiem działalność w sposób przejrzysty, odpowiedzialny oraz z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych.

 

2  WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Dlaczego wprowadziliśmy Kodeks Antykorupcyjny ?.

Od początku naszej działalności w Grupie MARAT stawiamy w pierwszej kolejności na wartości i poprawne relacje z otoczeniem biznesowym. Konkretny wykaz naszemu zaangażowaniu w postępowanie tyczne dał opublikowany Kodeks Antykorupcyjny, czyli zestaw podstawowych norm, standardów i dobrych praktyk do przeciwdziałania i wykrywania na co dzień w naszej pracy ewentualnych przejawów zachowań korupcyjnych. Znajdą w nim Państwo również wskazówki, gdzie szukać wiedzy o szeroko pojętym temacie antykorupcji.

Ufamy, że stworzone narzędzia zapewnią nam wsparcie w prawidłowym przestrzegania przepisów prawa.

 

2.2 Czym są dla nas działania korupcyjne.

Korupcją jest obiecywanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Grupy MARAT.

Nieakceptowane są działania o charakterze korupcyjnym:

– przekupstwo (np. oferta, obietnica, łapownictwo);

– przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, czy innej korzyści  w celu osiągnięcia korzyści biznesowej, lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej;

– wykorzystywanie środków budżetowych do celów prywatnych lub korzyści osobistych;

– świadome, niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dysponowanie środkami pochodzącymi z majątku Grupy MARAT;

– obietnica zapłaty lub przyjęcia zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych;

– płatna protekcja: należy przez to rozumieć pośredniczenie w realizowaniu/ wykonywaniu spraw w zamian za korzyści majątkowe lub obietnice ich otrzymania;

– handel wpływami: polega na udzielaniu lub obietnicy udzielania pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo np. poparcie wyboru dostawcy, kontrahenta, usługodawcy;

– faworyzowanie: wyróżnianie, obdarzanie kogoś względami (w kontekście bycia po czyjeś stronie w celu uzyskania zamierzonego efektu), wywyższanie kogoś ponad innych;

– nepotyzm, kumoterstwo: faworyzowanie krewnych, powinowatych lub osób pozostających w relacjach koleżeńskich.

 

3  CEL I ZAKRES KODEKSU

3.1. Niniejszy Kodeks ustala zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych we wszystkich obszarach, w których działa Grupa MARAT.

3.2. Celem niniejszego Kodeksu jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowanie w przypadku stwierdzenia nadużyć, zapobiegania i przeciwdziałaniu im, oraz działań niezgodnych z Kodeksem.

3.3. Celem Kodeksu jest również zapewnienie transparentności działań spółek wchodzących  w skład Grupy MARAT względem ich partnerów handlowych.

3.4. Celem Kodeksu jest określenie wytycznych w kwestii przyjmowania wszelakich upominków, prezentów oraz wyjazdów sponsorowanych przez Kontrahenta.

3.5. Kodeks Antykorupcyjny dotyczy wszelkich działań korupcyjnych i innych nadużyć gospodarczych z udziałem pracowników Grupy MARAT.

3.6. Kodeks powinien być przestrzegany przez wszystkich pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Marat bez względu na staż pracy, stanowisko czy relacje.

3.7. O każdym podejrzeniu występowania działań korupcyjnych lub innych nadużyć pracownicy są zobowiązani zawiadomić niezwłocznie Compliance oficer.

 

4  DEFINICJE I SKRÓTY

Funkcjonariusz publiczny – każda osoba fizyczna, która jest urzędnikiem lub pracownikiem administracji publicznej, urzędnikiem lub pracownikiem w strukturze publicznych organizacji międzynarodowych; została wybrana lub powołana na stanowisko publiczne w organach ustawodawczych lub wykonawczych, lub pracuje w organach wymiaru sprawiedliwości.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowej.

Korzyść majątkowa – przedmiotu lub działania, które prowadzą do uzyskanie jakichkolwiek nienależnych lub nieuzasadnionych przysporzeń o charakterze majątkowym (których wartość da się wyrazić w pieniądzu) dla siebie lub dla innej osoby.

Korzyść osobista – nienależne lub nieuzasadnione przysporzenia o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby lub innych osób z nią powiązanych, m.in. obietnica zatrudnienia danej osoby czy awansu dla osoby najbliższej, zagraniczne stypendium czy kontakty seksualne.

Kumoterstwo – nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez faworyzowanie osób powiązanych towarzysko. Protegowane są najczęściej osoby, które nie posiadają odpowiednich zdolności lub kwalifikacji.

Compliance officer – wyznaczona przez Zarząd osoba w strukturze Grupy MARAT odpowiedzialna m.in.  za nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Antykorupcyjnego przez pracowników.

Nepotyzm – nadużywanie zajmowanego stanowiska polegające na protegowaniu krewnych. Najważniejszym, ale niejednym wyłącznikiem nepotyzmu jest bezpośrednia podległość służbowa.

Partner biznesowy – każdy kontrahent (tj. dostawca, usługodawca czy odbiorca produktów lub usług spółek Grupy MARAT), reprezentant (tj. podmiot lub osoba reprezentująca spółkę z Grupy MARAT w kontaktach z kontrahentami lub organami państwa) lub pośrednik (tj. podmiot lub osoba, która wspiera spółkę z Grupy MARAT w pozyskiwaniu kontrahentów lub sprzedaje produkty lub usługi  w imieniu spółki z Grupy MARAT).

 

 5  RODZAJE I FORMY KORUPCJI

5.1. Korupcja gospodarcza w obrocie publicznym – to sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba pełniąca funkcję publiczną lub też zatrudniona w podmiocie wyłącznie publicznym (np. w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa lub w przedsiębiorstwie państwowym), a wręczającym może być każdy.

5.2. Korupcja gospodarcza w obrocie prywatnym – to sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba związana z podmiotem wyłącznie prywatnym, a wręczającym może być każdy.

5.3. Korupcja gospodarcza w obrocie publiczno-prywatnym – to sytuacja, gdy przyjmującym korzyść materialną lub korzyść osobistą jest osoba związana z podmiotem o mniejszej strukturze własnościowej (np. spółką z większościowym lub mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa), a wręczającym może być każdy.

5.4. Korupcja urzędnicza – to sytuacja dotycząca zachowanie osoby pełniącej funkcję publiczną w Rzeczpospolitej Polskiej (przyjmującym korzyść majątkową lub korzyść osobistą albo jej obietnicę jej osoba pełniąca funkcję publiczną  w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz osoby pełniącej funkcję publiczną w innych państwach i organizacjach międzynarodowych (przyjmującym korzyść majątkową lub korzyść osobistą albo jej obietnicę jest osoba pełniąca funkcję publiczną w państwie obcym lub funkcjonariusz publiczny organizacji międzynarodowej).

5.5. Korupcja menadżerska – to sytuacja dotycząca zachowania osoby przyjmującej korzyść materialną lub korzyść osobistą albo jej obietnicę, w zamian za którą osoba przyjmująca w określony sposób wywiera wpływ na własną lub cudzą działalność gospodarczą.

5.6. Przekupstwo – to jeden z przykładów korupcji urzędniczej i korupcji menadżerskiej w obrocie publicznym, prywatnym i publiczno-prywatnym. Polega ona na oferowaniu, wręczaniu oraz składaniu obietnicy wręczania jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, w zamian za pomoc w osiągnięciu zamierzonego przez drugą stronę celu.

5.7. Sprzedajność – to jeden z przykładów korupcji urzędniczej i menadżerskiej w obrocie publicznym, prywatnym lub publiczno-prywatnym. Polega ona na żądaniu lub przyjmowaniu jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, w zamian za pomoc drugiej stronie w osiągnięciu zamierzonego przez nią celu.

5.8. Płatna protekcja („powoływanie się na wpływy”) – to jeden z przykładów korupcji. Polega ona podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi, w zamian za korzyść majątkową lub korzyść osobistą, lub obietnicę jej otrzymania. Sprawca powołuje się na wpływy lub wywołuje u osoby zainteresowanej przekonanie o istnieniu takich wpływów lub utwierdza osobę zainteresowaną w takim przekonaniu. Sprawcą może być każdy.

5.9. Czynna płatna protekcja („handel wpływami”) – to jeden z przykładów korupcji. Polega ona na udzieleniu lub obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub korzyści osobistej, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej lub krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. Pośrednictwo polega na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną. Celem sprawcy jest opłacanie pośrednika, a niekoniecznie osoby pełniącej funkcję publiczną. Sprawcą może być każdy.

5.10. Korupcja w przetargu publicznym – to jeden z przykładów korupcji. Polega ona na  udaremnianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia przetargu publicznego albo na wejściu w porozumienie z inną osobą w celu osiągnięcia przez sprawcę korzyści majątkowej. Może ona również polegać na rozpowszechnianiu informacji lub przemilczaniu istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu publicznego.

 

 6  REGUŁY POSTĘPOWANIA

6.1. Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie rodzaje  oraz formy korupcji  w działalności Grupy MARAT są zakazane, w tym zwłaszcza ofertowanie, wręczanie, składanie obietnicy wręczenia czy autoryzacja wręczenia korzyści majątkowej lub korzyści osobistej lub ich przyjęcie.

6.2. Przypadki Nepotyzmu lub Kumoterstwa w działalności spółek Grupy MARAT są zakazane.

6.3. Wręczanie korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję kierowniczą, w tym nawet niewielkich, w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowych czynności, jest zakazane.

6.4. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia, Pracownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu sprawdzenia, czy Partner biznesowy lub potencjalny Partner biznesowy nie jest zaangażowany w korupcję.

6.5. O każdym przypadku podejrzenia wystąpienia korupcji, nepotyzmu lub kumoterstwa w działalności spółek Grupy MARAT, Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powstania podejrzenia) poinformować Officer Compliance za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów opisanych w zasadach zgłaszania nieprawidłowości.

6.6. O każdym przypadku podejrzenia wystąpienia korupcji u Partnera biznesowego lub też powstania wątpliwości co do działalności prowadzonej przez Partnera biznesowego, Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powstania podejrzenia) poinformować Officer Compliance za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów opisanych w zasadach zgłaszania nieprawidłowości.

6.7. O każdym przypadku podejrzenia wystąpienia korupcji, nepotyzmu lub kumoterstwa w działalności Officer Compliance, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powstawania podejrzenia) poinformować Prezesa lub Członka Zarządu za pośrednictwem jednego z dedykowanych kanałów opisanych w zasadach zgłaszania nieprawidłowości.

6.8. Przed zawarciem umowy z Partnerem biznesowym, pracownik jest zobowiązany do przekazania Partnerowi biznesowemu skanu Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych lub kodeksu antykorupcyjnego oraz do przygotowania postanowienia umownego (klauzuli), na podstawie którego Partner biznesowy oświadczy, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych lub Kodeksu antykorupcyjnego i przyjmuje je do wiadomości.

6.9. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania reguł wskazanych w Kodeksie antykorupcyjnym.

6.10. Obowiązki w zakresie zapobiegania korupcji:

– zapobieganie, zgłaszanie oraz wykrywanie przypadków korupcji, a także innych form przekupstwa jest obowiązkiem wszystkich pracowników Grupy MARAT. Pracownicy są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogą naruszać tą zasadę;

– Kodeks Antykorupcyjny Grupy MARAT zobowiązuje klientów, Partnerów biznesowych, pracowników do uczciwego działania bez zamiarów i działań związanych z korupcją, oraz przestrzegania poniższych zasad:

 1. a) nieoferowanie i niewręczanie korzyści finansowych, rzeczowych ani innych form mających znamiona przekupstwa,
 2. b) pracownikom nie wolno brać udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona: zmowy, przyjęcia, prośby udzielania korzyści finansowej lub rzeczowej,
 3. c) pracownik nie może zostać ukarany degradacją, grzywną ani żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z tytułu odmowy przyjęcia lub wręczenia łapówki, nawet jeśli odnowa spowoduje możliwość utraty korzyści biznesowych dla Grupy MARAT,
 4. d) pracownikom nie wolno przychylać się do próśb, żądań korzyści finansowych lub rzeczy,
 5. e) w przypadku korupcji na równi traktuje się wręczającego i przyjmującego korzyści.

– Grupa MARAT zapewnia bezstronność przy realizacji  zadań związanych z dokonywanymi zakupami, negocjacjami warunków współpracy, zawieraniem umów z dostawcami;

– w Grupie MARAT stosuje się przejrzyste procedury postępowania, znane i dostępne  dla wszystkich zainteresowanych podmiotów;

– Grupa MARAT monitoruje procesy pod kątem możliwości występowania ewentualnych zagrożeń korupcyjnych, analizuje ryzyka występowania zjawiska korupcji oraz podejmuje środki zaradcze;

– brak przestrzegania niniejszego kodeksu może prowadzić do sankcji dyscyplinarnych, w tym do zakończenia współpracy z osobą lub podmiotem gospodarczym oraz do zgłoszenia do organów ścigania.

 

7  OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONEGO

Przełożony ma obowiązek:

 1. Zapoznania każdego pracownika z Kodeksem Antykorupcyjnym.
 2. Odbycia szkolenia raz do roku.
 3. Dopilnowania wypełnienia obowiązku odbycia szkolenia przez podległego pracownika.
 4. Wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniach w sytuacjach mogących budzić wątpliwość co do bezstronności pracownika:
 5. a) gdy pracownik jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynika sprawy/postępowania może mieć na niego wpływ;
 6. b) gdy sprawa dotyczy małżonka lub krewnych i powinowatych;
 7. c) gdy w przypadku pracownika toczy się postępowanie dyscyplinarne, etyczne w zakresie Kodeksu Antykorpucyjnego;
 8. Zgłoszenia do Officeer Compliance wszelkich sytuacji mających znamiona korupcji.
 9. Promowania Dobrych Praktyk Antykorupcyjnych.
 10. Zapoznania pracowników z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi zawartymi w niniejszym Kodeksie Antykorupcyjnym.

 

8  DOBRE PRAKTYKI

Grupa MARAT:

 1. Realizuje Kodeks Antykorupcyjny poprzez podnoszenie świadomości pracowników oraz promowanie etycznych wzorców postępowań.
 2. Podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej związanej z zagrożeniami korupcyjnymi.
 3. Dba o doskonalenie i rozwijanie zasad audytu i kontroli wewnętrznej, pozwalającej na weryfikację zachowań korupcyjnych.
 4. Wymaga prowadzenia i utrzymywania rejestrów i ewidencji w sposób szczegółowy, tak aby dokładnie przedstawiały transakcje przeprowadzane przez spółki Grupy MARAT .
 5. Dba o to, aby badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane było przez audytorów zewnętrznych niezależnych od Grupy MARAT.
 6. Podejmuje właściwe, adekwatne i proporcjonalne kroki w odniesieniu do zaistniałych zagrożeń i praktyk korupcyjnych.
 7. Współpracuje z klientami i Partnerami biznesowymi w celu wyeliminowania zachowań korupcyjnych.
 8. Wprowadziła Politykę Zakupową – kwalifikację dostawców materiałów, usługi i systemów wspierających w Grupie MARAT.
 9. Monitoruje i weryfikuje Polityki i ustanawiane procedury mogące mieć wpływ na dobre praktyki.
 10. Zobowiązuje komórkę prawną do udzielania porad prawnych i wydawania opinii w zakresie Kodeksu Antykorupcyjnego oraz innych regulacji prawa pod kątem antykorupcyjnym, w szczególności w aspekcie udzielania informacji , weryfikacji podejmowanych działań czy wydawania rekomendacji w tym zakresie.
 11. Dba o to, by wszystkie stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz przedsiębiorcami były otwarte i transparentne, tak, aby wykluczyć możliwość pojawienia się zagrożeń korupcyjnych.

 

9  PRZYJMOWANIE UPOMINKÓW, PREZENTÓW I WYJAZDY SPONSOROWANE

9.1. W Grupie MARAT obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania prezentów:

 1. a) w postaci gotówkowej;
 2. b) upominków marketingowych oraz indywidualnych powyżej kwoty szacunkowej 50 zł;
 3. c) w sytuacji, gdy upominek przekracza wartość 50 zł, a obdarowujący odmawia zwrotnego przyjęcia upominku lub nie jesteśmy w stanie wskazać adresu jego odesłania (jeśli dostarczony został pocztą/kurierem) jest on przekazywany osobie upoważnionej z ramienia GM. Upominki te zostaną przeznaczone na cele społeczne i charytatywne.

9.2. Wyjątkiem od powyższego zakazu, jest:

 1. a) przyjmowanie upominków indywidualnych i marketingowych oznaczonych logo firmy obdarowującej o wartości pow. 50 zł,
 2. b) przyjmowanie próbek produktów.

9.3. W organizacji obowiązuje również zakaz przyjmowania ofert wyjazdów sponsorowanych lub innych działań poza firmowych. Dopuszczalne są jedynie wyjazdy sponsorowane w ramach pozyskania nowych umiejętności/ kompetencji zawodowych.

9.4. Takowy wyjazd lub działania musi poza firmowe musi spełniać poniższe wymagania:

 1. a) posiada program i/lub agendę szkolenia/spotkania przydatnego w związku z zajmowanym stanowiskiem;
 2. b) jego celem jest nabycie wiedzy o nowych rozwiązaniach i praktykach rynkowych zgodnych z działalnością Grupy MARAT;
 3. c) zgłoszono szkolenie w Grupie MARAT zgodnie z obowiązująca procedurą.

9.5. Niestosowanie niniejszych zapisów może skutkować wyciągnięciem konsekwencji przez przełożonego/ zleceniodawcę, konsekwencjami dyscyplinarnymi lub zgłoszeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia obowiązujących zasad i przepisów.

 

 10  ZASADY KOMUNIKACJI I ZACHOWAŃ W RELACJACH Z KLIENTAMI, KONTRAHENTAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

10.1. Wszelkie kontakty z kontrahentami, klientami i współpracownikami Grupy MARAT mogą odbywać się jedynie w celach biznesowych. Kontakt powinien się odbywać poprzez korespondencję mailową, faksową, pocztową, telefony służbowe oraz bezpośrednie spotkania w siedzibie Grupy MARAT lub kontrahentów. W kontaktach mailowych należy jedynie używać maili firmowych.

 1. 2. Wszelkie pisma otrzymywane i wysyłane mają być rejestrowane w rejestrze korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

10.3. Prezentacje produktów i rozwiązań w formie prezentacji, materiałów drukowanych, sprzętu demo mają zawierać jedynie elementy merytoryczne i marketingowe dotyczące Grupy MARAT.

10.4. W przypadku odbywania delegacji należy skupić się na merytorycznym celu wyjazdu służbowego (wdrożeniu, serwisie, udziału w szkoleniu, prezentacji, rozmowach handlowych).

10.5. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z Zarządem, istnieje możliwość skorzystania z budżetu marketingowego. Wszelkie wydatki z tym związane muszą być potwierdzone fakturą wystawioną na spółki Grupy MARAT.

 

 11  SANKCJE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA REGUŁ KODEKSU ANTYKORUPCYJNEGO

11.1. Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu Antykorupcyjnego może skutkować narażeniem na pracownika sankcji dyscyplinarnych, w tym stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę współpracy z Grupą MARAT.

11.2. Zachowanie niezgodne z regułami Kodeksu Antykorupcyjnego mogą naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, co może skutkować nałożeniem na spółki Grupy MARAT, oraz na pracowników spółek Grupy MARAT sankcji karnoprawnych, cywilnoprawnych lub administracyjno-prawnych (np. grzywna, kara pieniężna, wykluczenie z zamówień publicznych, utrata zamówień), a także skutkować naruszeniem reputacji Grupy MARAT.

 

12  SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

12.1. Poniżej znajduje się katalog otwarty listy sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na powstanie ryzyka korupcji:

 1. a) żądanie nietypowych sposobów dokonania płatności, np. dużych sum gotówką, czy zapłaty wynagrodzenia osoby trzeciej;
 2. b) brak obiektywnego powodu do korzystania z usług danego Partnera biznesowego;
 3. c) wybrany partner biznesowy nie posiada odpowiednich umiejętności, zasobów, doświadczenia wymaganego przy deklarowanym zakresie współpracy;
 4. d) wystąpienie bardzo wysokich prowizji lub nietypowych schematów płatności (np. przelew do innego podmiotu lub państwa);
 5. e) niechęć Partnera biznesowego do zawarcia umowy w formie pisemnej;
 6. f) negatywna reputacja Partnera biznesowego, w tym zwłaszcza wcześniejszy udział lub podejrzenie udziału w korupcji lub inne przesłanki świadczące o nierzetelnym postępowaniu Partnera biznesowego;
 7. g) niewielka wiedza na temat działalności Partnera biznesowego;
 8. h) częste lub niewspółmierne prezenty lub przejawy gościnności na rzecz pracownika;
 9. i) Parter biznesowy postępuje w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.

12.2. Pracownik powinien zwracać uwagę na wszelkie inne sygnały ostrzegawcze, kierując się między innymi swoim doświadczeniem lub oceną ekspercką w celu identyfikacji sytuacji, które mogą potencjalnie prowadzić do korupcji.

12.3. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek sygnału ostrzegawczego, pracownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Officer Compliance lub Zarząd.

12.4. W przypadku chęci podjęcia współpracy z nowym Partnerem biznesowym, o którym jednakże GM posiada niewiele informacji i pomimo dołożenia należytej staranności nie jest w stanie tych informacji uzyskać, Pracownik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie przełożonego lub Officer Compliance. Officer Complinace w uzasadnionych przypadkach zarekomenduje przełożonemu przeprowadzenie badania due diligence takiego Partnera biznesowego. Nie dotyczy to przypadków, gdy wartość kontraktu, który ma zostać zawarty z Partnerem biznesowym nie przekracza 50 000 zł netto lub równowartości tej kwoty.

12.5. W przypadku pozyskania w jakikolwiek sposób negatywnej opinii o Partnerze biznesowym w toku współpracy z nim, Pracownik jest zobowiązany poinformować o tym przełożonego lub Officer Compliance. Officer Compliance w uzasadnionych przypadkach zarekomenduje przełożonemu przeprowadzenie badania due diligence takiego Partnera biznesowego. Negatywny wynik badania due diligence powinien stanowić umowną podstawę do zakończenia współpracy z takim Partnerem biznesowym.

12.6. Procedura „Zakupy” stanowią zbiór szczegółowych procedur oraz określają zakres odpowiedzialności pracowników, którym powierzono określone zadania w zakresie realizacji dostaw, usług i robót lub innych, do których stosuje się także przepisy Kodeksu Antykorupcyjnego.

 

13  PROCES ZGŁASZANIA I WYJAŚNIANIA DZIAŁAŃ KORUPCYJNYCH I INNYCH NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH

13.1. Podczas dochodzenia dotyczącego domniemanych działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych należy dołożyć wszelkich starań, aby unikać podejmowania działań na podstawie chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń, unikać wzbudzania podejrzeń u osób, w sprawie których prowadzone są działania co do podjętych działań i dochodzeń, unikać oświadczeń, które będą miały negatywne skutki dla firmy, pracownika lub klientów i Partnerów biznesowych Grupy MARAT.

13.2. W przypadku gdy pracownik Grupy MARAT podejrzewa, że może mieć miejsce zachowanie mające znamiona korupcji, powinien natychmiast przekazać stosowne informacje pod adresem :….

13.3. W przypadku wystąpienia u klienta uzasadnionego podejrzenia naruszenia Kodeksu Antykorupcyjnego lub w razie niepewności stosowania Kodeksu Antykorupcyjnego przez pracownika Grupy MARAT, klient jest zobowiązany zgłosić swoje podejrzenia i wątpliwości na adres: m.szewczyk@grupamarat.pl

13.4. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania zapisów Kodeksu Antykorupcyjnego, powinno:

– być zgłoszone w formie pisemnej,

– zawierać datę wystąpienia zdarzenia o znamionach korupcyjnych,

– zawierać opis zdarzenia/ sytuacji: informacje powinny zawierać jak najwięcej konkretnych szczegółów,

– wskazać nazwę podmiotu lub osobę, która uczestniczyła w zdarzeniu,

– być w miarę możliwości skonstruowane zgodnie z regułą siedmiu pytań: co ? gdzie ? kiedy ? w jaki sposób ? dlaczego ? jakimi środkami ? kto ?.

13.5. Osoba zgłaszająca, jeśli ma możliwość pozyskania materiału dowodowego potwierdzającego zdarzenie, powinna go zabezpieczyć lub dołączyć do zgłoszenia.

13.6. Zdarzenie zostanie niezwłocznie przyjęte przez Officer Compliance.

13.7. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia zobowiązana jest wysłać informację o przyjęciu zgłoszenia w ciągu 7 dni od zapoznania się z informacją.

13.8. Zgłoszenie będzie poddane analizie pod katem możliwości naruszenia zasad Kodeksu Antykorupcyjnego.

13.9. Zgłoszenia będą analizowane na zasadzie poufności, a prośby osób zgłaszających o zachowanie anonimowości będą (w miarę możliwości) spełnione.

13.10. Pracownik dokonujący zgłoszenia w dobrej wierze nie dozna niesprawiedliwego traktowania w jakiejkolwiek formie.

13.11. Pracownik  składający celowo nieprawidłowe zgłoszenie o nadużyciu poniesie tego konsekwencje dyscyplinarne.

13.12. W toku prowadzenia postępowania przez Officer Compliance prowadzi się wyjaśnienia okoliczności działań, umożliwia stronom przedstawienie stanowiska.

13.13. Officer Compoliance oraz Zarząd podejmuje działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom.

13.14. Jeśli zostanie ustalone, że badane zdarzenie stanowi działanie korupcyjne, Officer Compliance zawiadomi o zdarzeniu uprawnione organy ścigania.

 

14  OCHRONA [RACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW. ŚRODKI DYSCYPLINARNE.

14.1. Grupa MARAT nie może zwolnić, zdegradować, zawiesić, szykanować ani w żaden inny sposób dyskryminować pracownika lub współpracownika w związku z legalnymi działaniami w zakresie przekazywania zgłoszeń o wykrytych lub domniemanych działaniach korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych.

14.2. Grupa MARAT powinna zapewnić pracownikowi lub współpracownikowi, którego dotyczą zarzuty prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

14.3. Na podstawie rekomendacji Officer Compliance podejmowane są dalsze kroki w stosunku do pracownika, którego dochodzenie dotyczyło.

14.4. Ewentualną decyzję o zwolnieniu pracownika lub zaprzestania współpracy ze współpracownikiem podejmuje Zarząd.

 1. 5. W sytuacji kiedy działania korupcyjne lub inne nadużycia gospodarcze naraziły GM na straty finansowe, odpowiedzialności karną lub cywilną , sprawa taka jest kierowana na drogę sądową, zawiadamiane mogą być także organy ścigania. Wobec pracownika, któremu udowodniono działania na niekorzyść GM, mogą być również wyciągnięte konsekwencje finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

15  UWAGI KOŃCOWE I INNE POSTANOWIENIA

15.1. Officer Compliance jest odpowiedzialny za podnoszenie świadomości pracowników w zakresie korupcji, w tym zapewnienie szkoleń dla pracowników z zakresu przeciwdziałania korupcji.

15.2. Pracownik jest zobowiązany do udziału w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania korupcji.

15.3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień Kodeksu Antykorupcyjnego, pracownik jest zobowiązany wyjaśnić te wątpliwości z przełożonym. W przypadku powstania tego typu wątpliwości po stronie przełożonego, przełożony jest zobowiązany wyjaśnić te wątpliwości z Officer Compliance.

15.4. Kodek Antykorupcyjny podlega przeglądowi i ewentualnej aktualizacji co najmniej raz w roku, dokonywanej przez Officer Compliance.

15.5. Pracownik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem Antykorupcyjnym. Oświadczenie jest złożone w dziale kadr.

15.6. Postanowienia niniejszego Kodeksu nie naruszają przepisów aktów ogólnie obowiązujących.

15.7. Każdy przypadek niestosowania się do niniejszej procedury będzie rozpatrywany oddzielnie i może pociągnąć za sobą konsekwencje służbowe.

15.7. W sprawach nieuregulowanych w Kodeksie Antykorupcyjnym stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

 

Lista kontaktowa

Officer Compliance Grupy MARAT:

Michał Szewczyk

Adres mailowy: m.szewczyk@grupamarat.pl

Telefon kontaktowy: 505 036 817

 

Dane korespondencyjne: 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8 A

Telefon: +48 32 4328888

e-mail: biuro@grupamarat.pl

NIP 642-26-94-376

KRS 0000124812

BDO 000031601

 

Załącznik nr 1 – Biznesowe zasady postępowania w poszczególnych obszarach

 

Działalność promocyjna i reprezentacja

 1. Grupa MARAT prowadzi działalność marketingową i promocyjną zgodnie z przyjętą strategią marketingową, przy poszanowaniu zasad opisanych z niniejszym załączniku.
 2. Działania marketingowe polegają w szczególności na organizowaniu imprez finansowanych z budżetów poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy MARAT, a zwłaszcza:
 3. a) udział w targach i konferencjach,
 4. b) przekazywanie drobnych prezentów i upominków,
 5. c) honorowanie całości lub części kosztów podróży oraz wydatków związanych z powyższymi działaniami, takimi między innymi jak posiłek, zakwaterowanie, transport,
 6. d) wzajemną wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń.
 7. Działania promocyjne oraz marketingowe Grupy MARAT winny spełniać następujące warunki:
 8. a) powiązanie poniesionego kosztu lub wydatku z celem promocyjnym, w szczególności z przedstawieniem bądź prezentacją wyrobu lub usługi, jak również innym wsparciem działalności Grupy MARAT,
 9. b) konieczność poniesienie kosztu lub wydatku wynika z zawartej umowy bądź z celu jej wykonania,
 10. c) wszelkie wydatki i koszty powinny zostać odpowiednio udokumentowane,
 11. d) koszty i wydatki powinny być legalne, rozsądne, stosowne i obejmować rzeczywiście poniesiony koszt,
 12. e) wszelkie wydatki i koszty powinny być uprzednio zatwierdzone przez Zarząd Grupy MARAT.
 13. W zgodzie z powyższym zabrania się w odniesieniu do pracownika:
 14. a) podejmowania działań o charakterze korupcyjnym oraz wręczania niestosownych prezentów lub upominków oraz dalszego przeznaczenia korzyści przekazywanych przez kontrahentów w Grupie MARAT,
 15. b) pokrywania jakichkolwiek kosztów nie pozostających w związku z celami biznesowymi bądź marketingowymi Grupy MARAT.
 16. Niezależnie od powyższego, wszelkie wydatki czy koszty ponoszone przez Grupę MARAT w związku z działaniami marketingowymi i promocyjnymi powinny być proporcjonalne w stosunku do okoliczności oraz bezwzględnie muszą stać w zgodzie z Kodeksem Antykorupcyjnym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Działalność charytatywna i polityczna

 1. Grupa MARAT nie dokonuje żadnych płatności oraz nie świadczy żadnych usług na rzecz partii politycznych, organizacji lub ruchów politycznych. Nie wspiera również stowarzyszeń mających w statusie działania polityczne.
 2. Grupa MARAT, uznając dobre zwyczaje w zakresie wspierania działań o charakterze społecznym, może dokonywać datków na rzecz organizacji charytatywnych lub społecznych. Przekazania jakichkolwiek środków na ten cel zawsze musi być zaakceptowane przez Zarząd.
 3. Datki charytatywne nie mogą być przekazywane na rzecz organizacji powiązanej z partnerem handlowym lub klientem w celu uniknięcia naruszenia przepisów antykorupcyjnych.